Etusivu » Valtuutetun oikeudet ja vastuut

Valtuutetun toimet, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

Lain mukaan valtuutetun tulee tunnollisesti pitää huolta valtuuttajan oikeuksista ja edistää hänen parastaan. Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun tehtävät:

  • Valtuutettu saa edunvalvontavaltuutuksen nojalla myydä tai muuten luovuttaa valtuuttajan kiinteistön, hakea sille kiinnitystä taikka perustaa panttioikeuden kiinteistöön, jos valtakirjassa on tästä nimenomaisesti määrätty.
  • Valtuutettu on velvollinen pitämään kirjaa valtuuttajan varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista sekä tekemään selkoa niistä toimenpiteistä, joihin hän on valtuuttajan puolesta ryhtynyt.
  • Valtakirjassa voidaan määrätä, että valtuutetun tulee määräajoin, kuitenkin enintään vuosittain antaa holhousviranomaiselle tili. Valtuutetun on pyydettäessä annettava tarpeelliset tiedot, tositteet ja asiakirjat sekä esittämään hoidettavanaan olevat arvopaperit.
  • Valtuutuksen päätyttyä valtuutetun on annettava tili tehtäviensä hoitamisesta omaisille.

Valtuutetun tehtävien rajoitukset:

  • Valtuuttaja ei saa toimia valtuuttajan edun vastaisesti.
  • Valtuutettu ei saa edustaa valtuuttajaa silloin, kun valtuutetun ja valtuuttajan edut saattavat joutua asiassa ristiriitaan keskenään.
  • Valtuutettu ei saa lahjoittaa valtuuttajan omaisuutta ilman nimenomaista mainintaa edunvalvontavaltakirjassa.

Jollei valtuutetun palkkiosta ja kulujen korvaamisesta ole sovittu eikä valtuuttaja ole niistä määrännyt, valtuutetulla on oikeus saada valtuuttajan varoista korvaus tarpeellisista kuluistaan sekä tehtävänsä laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullinen palkkio.

Holhousviranomaisen tulee valvoa valtuutetun toimintaa. Valvonta kuuluu sille holhousviranomaiselle, joka on vahvistanut edunvalvontavaltuutuksen.

Lain mukaan valtuutettu on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on valtuuttajan puolesta toimiessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut valtuuttajalle.